Algemene Voorwaarden

Welkom bij SipSafe!

Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van SipSafe, gevestigd op https://sipsafe.be.

Door deze website te bezoeken, gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden aanvaardt. Blijf SipSafe niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina zijn vermeld.

Onder voorbehoud van een andere schriftelijke overeenkomst tussen SipSafe en klant X, zijn alle overeenkomsten en verkoopcontracten die worden afgesloten onderworpen aan de voorwaarden die in dit document zijn opgenomen. De klant verklaart van deze voorwaarden volledig kennis te hebben genomen en ze integraal te aanvaarden.

Onder klant van SipSafe wordt verstaan eenieder die een product of dienst van SipSafe verwerft of aankoopt. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te aanvaarden en na te leven. Dit geldt voor alle soorten bestellingen, ongeacht de hoeveelheid, het soort product enz. Bepaalde voorwaarden die afwijken van die van SipSafe hebben geen gezag of waarde in een overeenkomst tussen de klant als koper en SipSafe behoudens een schriftelijke overeenkomst tussen de klant en SipSafe waarin SipSafe verklaart kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de voorwaarden van de klant.

Offertes en bevestiging:

Een offerte is slechts rechtsgeldig indien ondertekend door SipSafe en blijft 30 dagen geldig. Na afloop van deze 30 dagen dient de klant een nieuwe offerte aan te vragen.

Alle eenheidsprijzen van producten op offertes zijn ALTIJD netto en in EURO.

Prijzen zijn onderhevig aan schommelingen in de economie, grondstofprijzen en andere zaken en zijn derhalve aan aanpassing onderhevig, een overeengekomen en gecontracteerde prijs kan door SipSafe niet worden aangepast.

Bij overeenkomsten van welke aard dan ook heeft de klant nimmer een herroepingsrecht.

Ook na levering van de goederen heeft de klant geen herroepingsrecht of retourrecht, dit omdat onze producten per klant worden gepersonaliseerd.

Eigendomsvoorbehoud:

De klant gaat ermee akkoord dat geleverde producten altijd eigendom blijven van SipSafe zolang het daarvoor verschuldigde bedrag niet volledig is betaald.

Wegens het gepersonaliseerde karakter van het product zal, indien de klant het voor een levering verschuldigde bedrag niet kan betalen, het product zelf niet worden teruggevorderd maar heeft SipSafe recht op terugbetaling in activa naar keuze ter waarde van het verschuldigde bedrag.

Risico van verzending en levering:

Het transportrisico is steeds ten laste van de klant, zelfs indien SipSafe de levering verzorgt tegen een meerprijs.

Deze verantwoordelijkheid gaat over op de klant vanaf het moment dat de goederen het domein van SipSafe verlaten.

Behoudens grove fout of opzet is SipSafe nooit verantwoordelijk voor eventuele schade aan de geleverde producten tijdens een levering.

Leveringstermijn:

De leveringstermijnen worden steeds uitdrukkelijk beschreven en vastgelegd in de verkoopsovereenkomst aangezien deze kunnen variëren naargelang de specificaties en de omvang van een bestelling.

De leveringstermijn gaat pas in op het moment dat de koopovereenkomst door SipSafe is bevestigd en ondertekend.

SipSafe is nimmer aansprakelijk voor overschrijding van de leveringstermijn indien deze het gevolg is van overmacht en kan worden aangetoond.

Betalingen en betalingstermijnen:

Na het sluiten van een koopovereenkomst dient de klant reeds 15% vooruit te betalen als aanbetaling. Pas na ontvangst van dit bedrag begint SipSafe met de productie van de bestelling.

Voor de betaling van de overige 85% van het overeengekomen bedrag krijgt de klant een betalingstermijn van 30 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst.

Bij overschrijding van deze termijn stuurt SipSafe in de eerste week na overschrijding een betalingsherinnering, deze is kosteloos en er worden geen extra kosten in rekening gebracht. Indien dit nog steeds niet tot betaling leidt wordt 7 dagen later een tweede herinnering gestuurd, deze kost de klant 20 euro. Indien na deze herinnering 7 dagen later nog steeds geen betaling is ontvangen door SipSafe wordt een aangetekende herinnering verstuurd waarvan de kosten 30 euro bedragen.

Na de tweede herinnering, met een termijn van veertien dagen, komt er een betalingsintrest van 15% van het verschuldigde bedrag bij.

Het verschuldigde bedrag staat steeds op de factuur zoals in de verkoopsovereenkomst.

Betalingen kunnen NIET contant geschieden tenzij anders overeengekomen.

Betalingen dienen te geschieden op de rekening van SipSafe, waarvan het rekeningnummer terug te vinden is op de factuur.

Geschillen:

In geval van geschil kan de klant SipSafe enkel dagvaarden voor de rechtbanken van Gent of moet dit in onderling overleg anders worden overeengekomen.

Voor elk geschil tussen de klant en SipSafe is enkel het Belgisch recht bevoegd.

Cookies:

De website gebruikt cookies om uw online ervaring te personaliseren. Door SipSafe te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van de vereiste cookies.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een webpagina op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.

Wij kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te beheren. U kunt optionele cookies accepteren of weigeren. Er zijn enkele verplichte cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat ze altijd werken. Houd er rekening mee dat u door het accepteren van verplichte Cookies ook Cookies van derden accepteert, die mogelijk worden gebruikt via door derden geleverde diensten als u dergelijke diensten op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een videoweergave die door derden wordt geleverd en in onze website is geïntegreerd.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezitten SipSafe en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op SipSafe. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt toegang tot dit van SipSafe voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen in deze voorwaarden.

U mag niet:

 • Kopiëren of opnieuw publiceren van materiaal van SipSafe

 • Materiaal van SipSafe verkopen, verhuren of in sublicentie geven.

 • Materiaal van SipSafe produceren, dupliceren of kopiëren

 • Inhoud van SipSafe herverdelen

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. SipSafe filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties voordat deze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van SipSafe, haar agenten en/of filialen. Reacties weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die hun opvattingen en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is SipSafe niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

SipSafe behoudt zich het recht voor alle Reacties te controleren en alle Reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de commentaren op onze website te plaatsen en beschikt over alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen;

 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;

 • De Commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.

 • De Opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te bevorderen of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren.

U verleent SipSafe hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinks naar onze Inhoud:

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze Website linken:

Overheidsinstellingen;

 • Zoekmachines;

 • Nieuws organisaties;

 • Distributeurs van onlinegidsen kunnen op dezelfde manier naar onze Website linken als ze naar de Websites van andere vermelde bedrijven linken; en

 • System-wide Accredited Businesses, behalve wervende non-profit organisaties, charity shopping malls en charity fundraising groepen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • Bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;

 • Dot.com gemeenschapssites;

 • Verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;

 • Online directory distributeurs;

 • Internet portalen;

 • accountants-, advocaten- en advieskantoren; en

 • Onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een kwaad daglicht stelt; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van SipSafe compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Indien u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar SipSafe. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst met URL's vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Erkende organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of

 • Door gebruik van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt;

 • Door elke andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt te gebruiken die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen enkel gebruik van het logo of ander artwork van SipSafe zal worden toegestaan voor links zonder een licentieovereenkomst voor handelsmerken.

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links verschijnen op een Website die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden of deze anderszins schenden, of de inbreuk of andere schending van deze rechten bepleiten.

Voorbehoud van rechten:

Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en u te houden aan deze linkvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website:

Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht dit te doen of direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is. Wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Disclaimer:

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • Onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

 • Onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

 • Onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving;

 • Onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze paragraaf en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.